Vondt I Hodet Høyre Tinning

  1. Mer om
Vondt I Hodet Høyre Tinning

Vondt I Hodet Høyre Tinning AutentiskDenne typen hodepine er episodisk eller kronisk. Hodepinen setter inn i forbindelse med stress. Du kan forebygge og lindre smertene selv Ensidig hodepine uten bytte av side, som regel mest uttalt i bakhodet. Utstråling kan forekomme ved øye eller tinning, eventuelt ogs De vanligste typene av hodepine er spenningshodepine og migrene. kan spenninger i kjevemuskulatur generere hodepine rundt tinningen, pannen og øynene Smerte i nakken, tinning eller bakhode? Snikende- eller akutt hodepine? Slik blir du kvitt hodepinen Hodepine i tinningen på venstre, høyre eller begge sider skyldes ofte cervikogen hodepine (nakkehodepine) eller tensjonshodepine (stresshodepine) – sistnevnte

Disse har vanligvis andre symptomer i tillegg til hodepinen. Hovedregel Barn med hodepine trenger ikke utredning i spesialisthelsetjenesten. Ved spenningshodpine, typisk migrene, og symptomfrihet mellom anfallene er det ikke behov for billeddiagnostikk. De aller fleste barn med tensjonshodepine skal ikke behandles medikamentelt. Smertene intensiveres ofte ved trykk på det aktuelle området i skuldrene eller nakken.

Symptomene i seg selv kan være mange forskjellige, og det er gjerne disse som skiller de forskjellige diagnosene fra hverandre. Derfor er det viktig at du har en god oversikt over symptomer når du skal til legen slik at legen kan stille en så korrekt diagnose som mulig, for å sikre beste behandlingen. Behandling Akutt behandling Vanlige smertestillende midler og morfinpreparater har som regel liten effekt.

Hvis du er alvorlig rammet, vil du bli innlagt for behandling på sykehus. Hvis det er snakk om en lokal årsak til smertene, f. Vanlig behandling består av forskjellige typer epilepsimedisin. Denne typen medisin har en stabiliserende effekt på nerven og virker forebyggende.

Anfallene kan også opptre nattetid slik at pasienten våkner av smerte.

Spørsmål og svar

Vanligvis sees konjunktival injeksjon, tåreflod og nesetetthet på samme side som hodepinen. Tabell 1 Klinisk vurdering av pasienten Bevissthetsnivå ved bruk av Glasgow Coma Scale tab 2 Orienteringsevne for tid, sted og situasjon Nakkestivhet? Nevrologiske utfall Benign anstrengelsesutløst hodepine Det er kjent at ulike former for fysisk anstrengelse kan utløse en akutt innsettende, kraftig, bilateral hodepine.

Mest kjent er hodepine ved seksuell aktivitet koital hodepine, ved hoste og ved trening. Anstrengelsesutløst hodepine er en eksklusjonsdiagnose som bare stilles etter at intrakranial patologi er utelukket ved adekvate undersøkelser. Hodepine ved orgasme er den hyppigst forekommende type pasient 4.

australiaenred.com : Fra A til Å

Treningshodepine kan oppstå ved alle former for fysisk trening. Benign anstrengelsesutløst hodepine er bilateral, med varighet fra fem minutter til 24 timer 25.

Den ledsages sjelden av kvalme, brekninger, lysskyhet eller motorisk-sensoriske forstyrrelser, og aldri av endret bevissthet. Den opptrer oftest hos menn, spesielt i aldersgruppen 20 — 45 år.

HODEPINE OG SVIMMELHET

Hodepinen kan komme igjen. Tensjonshodepine Tensjonshodepine skal etter IHS-kriteriene være bilateral, av pressende, strammende karakter, med moderat intensitet og ikke ledsaget av kvalme eller brekninger.

Det er ofte uttalt palpasjonsømhet i muskulatur i tinninger, kjever, bakhode og nakke. Den vanligste formen er den episodiske tensjonshodepinen, der smerten kan vare fra 30 minutter til flere dager. Episodisk tensjonshodepine kan imidlertid også presenteres som en akutt innsettende hodepine og gi grunnlag for utredning for å utelukke intrakranial patologi.

Andre primære hodepineformer Kronisk paroksysmal hemikrani er en sjelden hodepineform med strengt ensidig, intens smerte av minutters varighet som i perioder opptrer i opptil 15 — 20 anfall per døgn. Hodepinen ledsages ofte av konjunktival injeksjon, tåreflod og nesetetthet på ipsilateral side, og den maksimale smerteintensiteten er lokalisert frontoorbitalt.

Tilstanden sees hos kvinner og responderer alltid fullstendig på indometacin 26. Dette er hodepineformer med ukjent patofysiologi. Det er sjelden autonome symptomer. Den mangelfulle sykehistorien og undersøkelsen gjorde at du ikke erkjente hvor alvorlig pasientens situasjon var. Det er grunn til å anta at dersom du hadde fått et riktigere bilde av situasjonen så ville du ikke bare satt diagnosen ekstern otitt, men også vurdert å konferere med annen kompetanse eller henvist pasienten til innleggelse.

Statens helsetilsyn har etter dette kommet at din behandling av pasienten den XXXX var faglig uforsvarlig, jf. Vurdering av om du skal gis en advarsel Statens helsetilsyn har kommet til at du har brutt kravet til faglig forsvarlighet i helsepersonelloven § 4.

Cluster hodepine Vitusapotek

Ved brudd på helsepersonellovens bestemmelser kan vi gi advarsel i medhold av helsepersonelloven § 56, som lyder: «Statens helsetilsyn kan gi advarsel til helsepersonell som forsettlig eller uaktsomt overtrer plikter etter denne lov eller bestemmelser gitt i medhold av den, hvis pliktbruddet er egnet til å medføre fare for sikkerheten i helse- og omsorgstjenesten, til å påføre pasienter og brukere en betydelig belastning eller til i vesentlig grad å svekke tilliten til helsepersonell eller helse- og omsorgstjenesten.

Statens helsetilsyn kan gi advarsel til helsepersonell som har utvist en atferd som er egnet til i vesentlig grad å svekke tilliten til vedkommende yrkesgruppe. Advarsel er enkeltvedtak etter forvaltningsloven. Vurderingstemaet i denne saken er om du har handlet uaktsomt.

Ved denne vurderingen skal Statens helsetilsyn ta stilling til om du kan bebreides. Vi legger blant annet vekt på om du hadde handlingsalternativer i den aktuelle situasjonen. Under henvisning til vurderingen ovenfor burde du undersøkt pasienten grundigere.

Statens helsetilsyn har på dette grunnlag kommet til at du handlet uaktsomt. Det andre vilkåret som må være oppfylt er at handlingen er egnet til å medføre fare for sikkerheten i helse- og omsorgstjenesten, påføre pasienter eller brukere en betydelig belastning eller til i vesentlig grad å svekke tilliten til helsepersonell eller helse- og omsorgstjenesten. Det er ikke avgjørende om handlingen i den aktuelle saken faktisk har fått slike konsekvenser.

Etter vår vurdering er mangelfull innhenting av sykehistorie og mangelfull undersøkelse av pasient, egnet til å medføre fare for sikkerheten i helsetjenesten og til å påføre pasienter en betydelig belastning da det kan medføre uriktig eller forsinket diagnostisering, oppfølging og behandling.

Hovedvilkårene for å gi deg en advarsel i medhold av helsepersonelloven § 56 er oppfylt. Statens helsetilsyn skal foreta en skjønnsmessig vurdering av om du skal gis en advarsel. Massasje benyttes for å øke blodsirkulasjonen i området og dermed minske muskulære spenninger, som igjen kan føre til mindre smerter. Varmebehandling brukes for å gi en dyptvarmende effekt på det aktuelle området, som igjen kan gi en smertedempende effekt — men man sier generelt sett at varmebehandling ikke bør brukes på akutte skader, da er nemlig isbehandling til å foretrekke.

Sistnevnte benyttes ved akutte skader og smerter for å hjelpe til med å dempe smertene i området. Laserbehandling også kjent som anti-inflammatorisk laser kan benyttes i forskjellige frekvenser og dermed oppnå forskjellige behandlingseffekter. Definisjon Man skiller ofte mellom primær hodepine, hvor årsaken ligger i hodet, og hodepine som skyldes mer generelle sykdommer der hodesmerter er en del av symptombildet, såkalt sekundær hodepine.

Primær hodepine utløses av at nervetråder rundt de store blodkarene i hjernen eller i hinnene rundt aktiveres, utvides eller irriteres. Spenningshodepine og migrene er de vanligste formene. Sekundær hodepine skyldes en underliggende sykdom som eksempelvis infeksjoner eller blødning.

Ved smertetilstander i tenner, bihuler eller ører løper smertetråder herfra opp til hjernen og forårsaker hodepine.

Ved blødning eller svulster er det det økte trykket som oppstår i hjernen ved slike tilstander som forårsaker smerten. Vurdering Hodepine er en svært vanlig plage i den voksne delen av befolkningen, og som oftest skyldes den ufarlige tilstander.

De vanligste årsakene til hodepine er spenningshodepine og migrene eller en blanding av disse, og hodepine i forbindelse med infeksjoner. Hodepine kan imidlertid også være uttrykk for alvorlig sykdom.

Disse tilstandene bør føre til at man kontakter lege raskt: Akutt innsettende nyoppstått hodepine. Ved akutt hodepine, en uvanlig intens hodepine som når maksimal intensitet i løpet av minutter, bør man undersøkes av lege raskt, eventuelt ringe 113. Dersom man har hodepine og en eller flere av følgende, skal man vurderes av lege relativt raskt: Gradvis økende, relativt nyoppstått hodepine Hodepine som forverres i liggende stilling og morgenhodepine Hodepine som utløses av press ved avføring, nysing eller hosting Hodepine som starter etter 50 års alder Nevrologiske symptomer som nummenhet, krafttap, talevansker, synstap, ustøhet med mer.

Personlighetsforandringer Epileptiske anfall Vekttap Det samme gjelder ved hodepine sammen med en eller flere av følgende: redusert allmenntilstand, sløret bevissthet, hudblødninger og nakkestivhet. Dersom man er plaget av vedvarende eller stadig tilbakevendende hodepine, bør man også tilses av lege, som både kan utelukke alvorlig årsak, og sette i gang behandling som lindrer smerten. Legen kan noen ganger be pasienten om å føre en hodepinekalender.

Hva kan man gjøre for å unngå å få hodepine? Noen opplever at det er enkelte aktiviteter og vaner som gjør at de får hodepine.

VONDT I HODET HØYRE TINNING Relaterte emner

Ved ansiktssmerter forstås smerter i ansiktet eller i øyehuler, bihuler, munnhule eller tenner. Den hyppigste formen for ansiktssmerte er såkalt trigeminusnevralgi, en nervesmerte i ansiktets store følenerve. I tillegg finnes det en rekke andre mer ukarakteristiske smertetilstander, som under ett kalles atypiske ansiktssmerter. Hvordan forløper sykdommen? Trigeminusnevralgi har et periodisk forløp med daglige smerteutbrudd i en eller flere måneder. Heretter går tilstanden gradvis over, og kan så opptre igjen med års mellomrom - ofte uten noe fast mønster. Men en del pasienter har konstante, hyppige anfall, og må være i fast medisinsk behandling resten av livet.

Vondt I Hodet Høyre Tinning
VONDT I HODET HØYRE TINNING Kommentarer:
Redaktør på Vondt i hodet høyre tinning
Martinsen fra Tønsberg
Se over min andre nyheter. En av mine fritidsaktiviteter er Langlauf Mountainbiken. jeg liker lese tegneserier kraftig.
SISTE SAKER
Kontaktskjema
Mo Tu We Th Fr St Su
booked.net