Lungekreft Med Spredning Til Hjernen Levetid

 1. Mer om
Lungekreft Med Spredning Til Hjernen Levetid

Lungekreft Med Spredning Til Hjernen Levetid EffektivHjernemetastaser er kreftspredning til hjernen. Oftest skjer slik spredning fra lungekreft, brystkreft, føflekkskreft, nyrekreft og Tre av fire pasienter med spredning til hjernen har multiple Pasienter som etter en slik gjennomgang har en forventet levetid utover Hun fikk diagnosen lungekreft med spredning til blant annet skjelettet og lillehjernen for snart fem år siden Kreft i lungene er den sykdommen som tar flest liv i Norge. For pasienter som har lungekreft med spredning er prognosen fortsatt ganske dyster To tredjedeler av alle krefttyper har en samlet overlevelsesprosent på 90 prosent 2 til 5 år etter at diagnose er stilt

Spredning til hjernen sees hyppigst ved lungekreft, brystkreft, magetarmkreft, ondartet føflekkreft malignt melanom og ved enkelte leukemier. Som prinsipp kan de fleste typer kreft gi spredning til hjernen.

Adjuvant kjemoterapi kan gis postoperativt eller i kombinasjon med kurativ stråleterapi konkomitant. Neoadjuvant kjemoterapi gis vanligvis ikke ved ikke-småcellet lungekreft, kun i noen tilfeller ved Pancoast-svulster apicale lungesvulster med innvekst i thoraxvegg.

Hos pasienter i denne gruppen kan platinumbasert kjemoterapi utsette og lindre symptomer, bedre livskvaliteten og forlenge livet noen måneder.

Fakta om lungekreft

En forutsetning er at pasienten er i god allmenntilstand, det vil si performance status PS 0 til 2. Respons på palliativ kjemoterapi forventes hos rundt tre av ti pasienter ved førstelinje behandling, og hos en av ti ved andre linje. Det er per i dag ikke mulig å forutsi om den enkelte pasient vil ha effekt av kjemoterapi. Det er vist betydelig bedre effekt av slik behandling sammenliknet med konvensjonell kjemoterapi hos disse pasientene.

Det anbefales at patolog etter verifisering av ikke-småcellet lungekreft sender vevsblokk til molekylærpatologisk avdeling for mutasjonsbestemmelse. Prediktive faktorer Den viktigste prediktive faktor for kjemoterapieffekt, utenom TNM stadium, er performance status. Risikoen for alvorlige bivirkninger øker hos pasienter med performance status 3 eller 4, slik at kjemoterapi ikke anbefales til disse pasientene. Nye norske data viser at pasienter med performance status 2 likevel har størst nytte av behandlingen i form av bedret livskvalitet, fordi symptomlindringen overstiger bivirkningene i større grad enn hos dem med bedre allmenntilstand.

Tyrosinkinasehemmere har en annen bivirkningsprofil enn konvensjonelle kjemoterapeutika, og kan hos utvalgte pasienter også forsøkes ved performance status 3. Kjemoterapi hos eldre pasienter med ikke-småcellet lungekreft Over halvparten av pasienter med ikke-småcellet lungekreft er eldre enn 65 år gamle.

Imidlertid er eldre underrepresentert i kliniske studier slik at evidensen for kjemoterapi i denne gruppen er begrenset. Det kan derfor være fare for underbehandling på bakgrunn av høy kronologisk alder.

Funksjonsnivå, komorbiditet med multifarmasi, sosioøkonomiske og kognitiv faktorer, samt ernæringsmessig status kan variere betydelig i denne heterogene pasientgruppen. Avgjørelsen om kjemoterapi bør baseres på en helhetlig geriatrisk vurdering av disse faktorene. Hadde jeg tenkt meg om da, ville jeg skjønt at hun var for langt faren til å legge merke til og tenke på slikt, fordi hun var sykere enn jeg forsto.

Etter undersøkelsen var hun blitt flyttet til overvåkninga, tilknyttet alle mulige slanger og rør slik at legene kunne følge med på sine monitorer på blodtrykk, hjerteslag, puls, temperatur, — og jeg fikk vite at undersøkelsen hadde påvist tarmslyng.

Prostatakreftstadier og karakterer

Men — burde ikke det vært oppdaget før? Hun hadde fortalt meg hvor plent umulig det var å få i seg litt vann for å svelge en tablett, — magen kjentes sprengt og full selv om hun nesten ikke spiste. Og, fortalte hun, nettene var søvnløse og strevsomme, men hvis hun lå på venstre side var det litt mindre ondt og hun kunne få sove ei kort stund.

Burde ikke slikt gitt et varsko til legene om at noe var rivende galt? Personalet på overvåkninga forklarte meg at hun var for svak til å opereres for tarmslyngen, hun ville ikke tålt en slik operasjon. Men de hadde satt inn et rør eller slange ned spiserøret, det skulle lette trykket rundt området der tarmslyngen var, åpne opp så eventuell mat og drikke kunne passere litt friere.

Det var vanskelig å få kontakt, men jeg tror vi hadde øyekontakt. I alle fall smilte hun litt da jeg kom, klarte å klemme meg i hånda. Jeg kan ikke huske at hun snakket noe om det undersøkelsen hadde vist. Den burde egentlig ikke vært foretatt.

Jeg som først var så lettet da de sa de ville ta en CT-undersøkelse, jeg var nå fortvilet da det etter hvert gikk opp for meg at undersøkelsen bare hadde gjort galt enda verre.

To erfarne leger og en mamma — vi ødela henne. Pleierne sa hun var trøtt, også fordi hun var påvirket av smertestillende, og de forsikret meg om at de først og fremst var opptatt av at hun ikke skulle ha vondt, at de ville følge nøye med på det de kunne lese ut fra overvåkningsmonitorene, at de ville gå ofte inn på rommet til henne.

Selv om hun ikke kunne si noe, ville de kunne se på ansiktet hennes dersom hun hadde vondt, og da gi henne mer smertestillende. De var varme, omsorgsfulle mennesker.

Hjernesvulst hos voksne

Så jeg dro hjem — fremdeles ikke til fulle klar over hvor alvorlig utviklingen var, eller hva det faktisk innebar. Jeg trodde det var en naturlig del av en CT-undersøkelsen at hun var på overvåkninga, tenkte ikke på at det var fordi hun var blitt mye, mye dårligere, uavhengig av undersøkelsen, selv om den hadde vært vanskeligere enn ventet.

På overvåkninga sa de at jeg bare skulle dra hjem og komme tilbake neste dag. Dumme meg, da regnet jeg med at hun til da ville være litt kvikkere.

Fremdeles klarte jeg ikke å innse at det ikke ville bli noe av det planlagte palliative samboerskapet hjemme hos henne, vi to sammen og med besøk av smertelindringsteamet. De hadde jo sagt de skulle vurdere om det var noe i leiligheten de kunne tilrettelegge bedre, kanskje få et bedre rekkverk i kjellertrappa.

Klokken 22, lørdag kveld. Det ringer fra sykehuset.

Lungekreft ikke

Situasjonen var brått og uventet blitt verre, jeg måtte komme raskt. Det skremte vettet av meg. Jeg husker uklart at jeg var avvisende ovenfor en av pleierne som kom bort og spurte medfølende hvordan det gikk med meg. Jeg er sånn laga at når jeg møter sånn omsorg, tar jeg øyeblikkelig til tårene, og for å unngå det må jeg gjøre meg tilknappet og kald. Jeg fikk sagt til en annen pleier senere at de måtte be om unnskyldning fra meg, jeg mente ikke å være uhøflig, men jeg måtte jo sørge for å ikke gråte når jeg skulle møte Mona, var tanken.

Det var en unødvendig bekymring. Var iskald på hendene. Pustet litt tungt, jeg kan ikke huske at hun klarte å klemme hånda mi. Hun lå urørlig med øynene lukket. To sykepleiere ruslet rundt, satte en seng tett inntil Monas slik at jeg fikk ligge nært henne, ikke bare sitte i en stol ved siden av senga og se på henne på avstand. Prisen på forsikringen, altså hvor mye den koster deg per år.

Sjekk hvor mye du får dekket av utgifter til veterinær i løpet av et år. Her er det pengene virkelig løper om hunden din blir syk eller skadet. De fleste tilbyr 30 000, men enkelte gir redusert pris på forsikringen om du velger lavere veterinærutgifter. Sjekk egenandelen til veterinærhjelp. Her er det store forskjeller. Mens noen har en fast sum på 1000 kroner, krever andre 25 prosent av veterinærutgiftene tilbake fra deg.

Med andre ord: Må din hund ha en operasjon til 20 000 kroner, blir egenandelen på 5000. Hvor høye utgifter dekkes til medisiner?

Også her er forskjellene store. Fra 30 000 til ingenting. Det er viktig å avklare hvor ofte pasienten skal inn til kontroll, hva kontrollen innebærer og hvor kontrollen skal gjøres. Rehabilitering Rehabilitering skal gi pasienten mulighet til å komme tilbake til hverdagen så raskt som mulig — og hjelp til å håndtere endringer som følger av sykdommen og behandlingen.

Det vil variere hva slags rehabilitering den enkelte trenger. Rehabiliteringsbehovet kan også endre seg etter hvor i sykdomsforløpet man er. Planen skal inneholde en oversikt over mål, ressurser og behov for tjenester, og du har rett til å delta i prosessen med å lage planen.

Helsepersonell i kommunen skal hjelpe til med å lage en slik plan Senskader Flere opplever at livet endrer seg, mentalt så vel som fysisk, i forbindelse med kreftsykdom og behandling. Yteevne og energinivå kan bli redusert, og noen får senskader. De fleste vil ikke få alvorlige senskader, men mange vil oppleve noen plager. Epilepsi Epilepsi er en samlebetegnelse anfall som skyldes at svulsten, eller svulstbehandlingen, forstyrrer hjernens normale elektriske aktivitet.

Epileptiske anfall kan arte seg på mange ulike måter. Du kan lese mer på epilepsi. Kognitiv svikt Svulsten og behandlingen for hjernesvulst kan føre til kognitive vansker. Kognitive vansker er en samlebetegnelse på vansker i en rekke mentale funksjoner vi bruker hver eneste dag.

Blant dem er forskjellige typer hukommelse, oppmerksomhet, konsentrasjon, planlegging og språkfunksjon.

Last ned også: Brystkreft uten spredning

Selv en mild svikt i disse funksjonene kan få alvorlige konsekvenser. Noen ganger er dette forbigående, andre ganger er det skader som fører til varige endringer. Å være pårørende til en med hjernesvulst kan derfor være ekstra utfordrende.

Det er viktig at pårørende ber om den hjelp og avlastning de trenger. Hjernesvulster hos voksne deles inn i godartede og ondartede kreft.

Om svulsten er godartet eller ondartet har stor betydning for prognosen. Videre er det påvist en korrelasjon mellom ALDH ekspresjon og dårlig klinisk prognose for pasienter med bryst og lunge kreft. Hvilket betydning dette har for aggressiviteten til melanomcellene har ikke blitt undersøkt enda.

Alle resultatene oppnådd i dette studiet taler i mot kreft-stamcelle hypotesen i malignt melanom, men kan forklare det aggressive sykdomsforløpet sett hos mange melanompasienter.

hjernemetastase Store medisinske leksikon

Disse observasjoner er viktig å ta hensyn til ved videre arbeid med terapeutiske strategier for melanompasienter. Det er ikke sannsynlig at terapi som angriper små subpopulasjoner av celler kan gi en kurerende effekt - det er viktig at celler fra multiple subpopulasjoner angripes for å hindre tilbakefall av sykdommen. Idag finnes det ingen effektiv behandling for denne sykdommen, og den gjennomsnittlige levetiden for pasienter med avansert sykdom er mindre enn ett år.

Derfor er det viktig å studere biologien ved utvikling og progresjon av malignt melanom for å avdekke molekyler eller mekanismer som kan benyttes som mål for terapi. Hvis slike cellene finnes, bør fremtidig terapi være rettet mot dem.

Hjernemetastaser hos voksne Tidsskrift for Den norske legeforening

Dette forskningsprosjektet er i høy grad avhengig av relevante melanom cellemodeller. Disse modellene, sammen med det opprinnelige pasientmaterialet, danner grunnlaget for våre studier. Vi har delvis karakterisert cellemodellene med tanke på uttrykk av molekyler som har vist å være av betydning for opprettholdese av stamcelle-egenskaper i normale stamceller feks. Formålet er å avklare hvilke cellemodeller som er beriket med stamcelle-egenskaper, og hvordan utrykket forandres i forskjellige melanommodeller sammenlignet med det vi finner i pasientens svulst.

LUNGEKREFT MED SPREDNING TIL HJERNEN LEVETID Relaterte emner

Heshet kan også være et tegn på lungekreft. Vekttap og allmennsymptomer som trøtthet og nedsatt matlyst er ofte tegn på dårlig prognose. Undersøkelse Vevsprøve eller celleundersøkelse fra svulsten er nødvendig for å stille en diagnose og fastslå typen lungekreft. CT-undersøkelse gir god informasjon For å fastslå diagnosen er røntgen, CT av lungene og bronkoskopi sentrale undersøkelser. Vanligvis får legene mistanke om lungekreft på grunnlag av et røntgenbilde av lungene.

Lungekreft Med Spredning Til Hjernen Levetid
LUNGEKREFT MED SPREDNING TIL HJERNEN LEVETID Kommentarer:
Rapportert den Lungekreft med spredning til hjernen levetid
Mathisen fra Bergen
Vennligst sjekk min andre nyheter. En av mine hobbyer er Boden. jeg liker rapporterer norske nyheter enormt.
SISTE SAKER
Kontaktskjema
Mo Tu We Th Fr St Su
SISTE ARTIKLER
 • Livmorhalskreft Med Spredning Til Skjelettet
 • Levetid Med Metastaser I Hjernen
 • Mld Levetid
 • Lungekreft Stadium 4 Levetid
 • Inkpro Erfaringer
 • Salve Mot Sopp Under Brystene
 • Reiseråd Sverige
 • Buss Oslo Gøteborg Flyplass
 • Bård Ose Syk
 • Konsum Gruppen Norge As
booked.net