Sunnmøre Fotballkrets

 1. Mer om
Sunnmøre Fotballkrets

Sunnmøre Fotballkrets Hot spesialAntall mål og spilte kamper er alt registrert fra 1.januar, inklusive futsal. Statistikken under vedr antall lag, teller antall lag som er NFF Sogn og Fjordane - Sunnmøre Fotballkrets ›. Sunnmøre Fotballkrets - NFF Trøndelag See the latest posts and updates · Sports & Recreation · 4.1K followers · Last posted 10 hours ago · Sjømannsveien 16, 6008 Ålesund, Norway Sunnmøre Fotballkrets er en av kretsene i Norges Fotballforbund. Den består av alle kommuner på Sunnmøre samt Sandøy i Romsdal Sunnmøre Fotballkrets (stiftet 28. juni 1914) er en av kretsene i Norges Fotballforbund. Den består av alle kommuner på Sunnmøre samt Sandøy i Romsdal

Rollebeskrivelse faddere for rekruttdommere 19 20 6. Daglig leder godkjenner alle inngående fakturaer. Daglig leder utarbeider fakturagrunnlag og sender dette over til NFF-regnskap for utsending. Bruk av SFKs Visa-kort skal godkjennes av både daglig leder og kretsleder Budsjett Daglig leder utarbeider forslag til budsjett på prosjektnivå til styret innen utgangen av oktober måned. Styret legger fram forslag til budsjett på hovedkapittelnivå til godkjenning på kretstinget.

Budsjettet skal som hovedregel legges fram i balanse Honorar veiledere og engasjerte Ut fra overordnede mål og planer, og innenfor de økonomiske rammene i budsjettet, kan kretsstyret engasjere fagpersoner til å utføre konkrete oppgaver på vegne av kretsen. Kretsstyret fastsetter honorarsatser for de enkelte fagområdene, basert på forventet arbeidsmengde. Honorarsatsen og annen vesentlig informasjon skal framgå av arbeidsavtalene som inngås Reiseregninger Alle tillitsvalgte, ansatte og engasjerte i Sunnmøre Fotballkrets skal levere reiseregninger fortløpende og senest innen utgangen av hver måned.

Det benyttes elektroniske reiseregninger gjennom Visma. Daglig leder attesterer og godkjenner alle reiseregninger. Kretsleder attesterer og godkjenner daglig leders reiseregninger.

Vanlig praksis på kretstinget er at det gjøres vedtak om å gi fullmakt til kretsstyret å oppnevne revisor. De senere år har det også vært vanlig praksis at kretsene benytter samme revisor som NFF sentralt ettersom NFF sentralt både fører regnskapet og dekker kostnadene med revisjon. Åpenhet Sunnmøre Fotballkrets er avhengig av klubbenes og samfunnets tillit.

Uavgjort mellom Sunnmøre Fotballkrets og Nordmøre Romsdal

Åpenhet og gode kontrollrutiner er derfor viktig for at alle skal ha tillit til at fotballkretsen forvalter sine penger og ressurser på en nøktern og tillitvekkende måte. Denne åpenheten praktiseres blant annet gjennom at saklister og protokoller fra alle styremøter legges ut på kretsens nettsider. Det samme gjelder årsrapporter, regnskap og budsjett.

Kontrollrutinene for økonomihåndtering er beskrevet i kapittelet Økonomi Kommunikasjonsplan Alle organisasjoner som har et budskap som skal formidles mot omverdenen, trenger en plan på hvordan ulike målgrupper skal behandles, hva målsettingen med kommunikasjonen er og hvordan vi i ettertid skal kunne evaluere om målene er nådd Produkt og leveranse SFK skal legge til rette for fotballengasjement, kompetanse og klubbutvikling, og der gjennom å bidra til at klubbene settes i stand til å rekruttere, beholde og utvikle spillere i tråd med både NFFs overordnede mål og visjoner og klubbenes egne ambisjoner og formålsparagrafer.

SFKs viktigste leveranser er å utarbeide gode kvalitative aktivitetstilbud og tilby et bredt spekter med utdannings- og utviklingstiltak for både trenere, ledere og dommere. Samtidig skal SFK være en aktiv samfunnsaktør og bidra til at fotballen blir en arena for sosialt og inkluderende fellesskap Målgrupper Skal fotballkretsen lykkes med å nå de overordnede målsetningene må fotballen framstå som en attraktiv arena for målgruppene: Utøverne barn, ungdom og voksne Ledere, trenere, dommere.

Foreldre og foresatte Næringsliv, media, myndigheter og samfunnet for øvrig Budskap Gjennom å skape mer og bedre aktivitet i alle ledd vil NFF styrke rekrutteringen og beholde aktive og frivillige lengst mulig.

Pedersen går av som krinsleiar

Gjennom økt kompetanse skal vi sikre at kvaliteten i hverdagen blir god nok til at vi både beholder de aktive lenger og kan konkurrere med de beste når det gjelder. Tillitsvalgt Administ. Fagområdet Markedsføring av tiltak, omtale av prosjekt, ros til klubber, samarbeidsparter, etc. Intervju under deltakelse som kretsrepresentant på SFKs tiltak Når media kontakter deg Her er noen kjøreregler dersom du som kretsrepresentant blir kontaktet av media: 1 Avklar aller først om du er den rette til å svare på eventuelle spørsmål om denne saken.

Dette gjelder også om du er usikker på om du kjenner nok fakta i saken. Kommunikasjonskanaler For å nå ut med riktig informasjon til riktig person, til rett tid og på den rette måten, kan det brukes ulike kommunikasjonskanaler. Husk også at vi sender signaler i alt vi gjør i det vi sier og skriver, men også i måten vi opptrer overfor hverandre, både internt og eksternt Massemedia SFK skal ha et bevisst forhold til bruk av media for å synliggjøre den store aktiviteten og fotballens rolle i lokalsamfunnet.

Media, enten lokalt eller regionalt, skal informeres jevnlig om beslutninger, aktiviteter og hendelser som har betydning for fotballens utvikling i kretsen. Se pkt for en oversikt over hvem som skal kommunisere hva Hjemmeside Hovedmålet med SFKs hjemmeside er at den skal bidra til å forenkle fotballhverdagen for alle som har en rolle i norsk fotball.

Det skal være enkelt å finne informasjon om neste kamp, regelverk, nasjonale føringer, utdanning, samfunnsbidrag, etc.

Tema: Sunnmøre Fotballkrets

Målet er at alle våre målgrupper skal finne all grunnleggende informasjon på våre nettsider. I tillegg skal hjemmesiden inneholde relevant statistikk og historikk, rapporter og referater, og den skal brukes aktivt til å løfte fram prioriterte utviklingsområder og synliggjøre den store aktiviteten i både krets og klubber. Det er SFKs ansatte som har ansvar for publisering på kretsens plattformer.

Lagbilder er definert som portrettbilder. Situasjonsbilder der aktiviteten er hovedmotivet og ikke personen, kan offentliggjøres uten samtykke så lenge bildene er harmløse og ikke krenkende. Priser til klubber, personer og andre 8. Klubber Årets Kvalitetsklubb Prisen Årets Kvalitetsklubb skal hvert år tildeles den kvalitetsklubb på Sunnmøre som kretsstyret mener oppfyller både kriteriene i konseptet og ellers utmerker seg på følgende områder: Aktivitetsutvikling: Med tydelige og godt forankrede planer for rekruttering og utvikling av spillere, samt faglig dyktige personer i sentrale aktivitetsroller.

Organisasjonen: Ved å ha en ryddig og oversiktlig organisasjonsstruktur med tydelige rolleog ansvarsdeling. Kompetanse: Ved å ha en helhetlig plan for utdanning og utvikling med spesielt fokus på trenerutvikling. Samfunns- og verdiarbeid: Ved å ha en tydelig og felles forståelse for klubbens verdier og mål, samt være en aktør i lokalsamfunnet på en måte som er med på å styrke fotballens omdømme både lokalt og nasjonalt. Tre klubber skal nomineres. Vinneren offentliggjøres på den årlige Fotballgallaen.

Vinneren får tildelt kroner,- samt diplom Årets Fair play-klubb Prisen Årets Fair Play klubb skal hvert år tildeles den klubb på Sunnmøre som kretsstyret mener oppfyller mest av følgende kriterium: Den klubben som gjennom planmessig og godt arbeid har utmerket seg med gode og virkningsfulle Fair Play tiltak, primært det siste året.

Registrer klubben din

Utvelgelsen skjer med bakgrunn i tilbakemeldinger fra både deltakende lag og arrangørene som er sendt inn. Vinneren får tildelt kroner 5. Kandidater foreslås av klubbene og velges ut av kretsstyret. Det deles ut to stipender à kroner 5. Utdelingen skjer på den årlige Fotballgallaen Sparebanken Møres spillerstipend Sparebanken Møres spillerstipend tildeles en gutt og en jente fra Sunnmøre i alderen år som spesielt det siste året har utmerket seg både lokalt og nasjonalt.

En jury med representanter fra kretsen og Sparebanken Møre velger ut kandidatene. Utdelingen skjer på den årlige Fotballgallaen Årets Drømmetrener Prisen Årets Drømmetrener skal årlig tildeles en trener med et sterkt engasjement for barne- og ungdomsfotballen i klubben sin. Kandidatene velges blant deltakerne i Drømmetrener-konseptet til SFK.

Kretsstyret velger ut tre kandidater og medlemmene i Drømmetreneren stemmer så fram sin favoritt. Vinneren blir offentliggjort på den årlige Fotballgallaen.

Vinneren tildeles et stipend på kroner 5. Vinneren får tildelt diplom.

Følgende kriterier legges til grunn: 1. Antall autoriserte dommere i henhold til Kampreglementets 4-1 4 2. Antall aktive rekrutteringsdommere med registrerte oppdrag inneværende sesong 3. Antall aktive klubbdommere med registrerte oppdrag inneværende sesong 4. Antall aktive dommerveiledere med registrerte oppdrag inneværende sesong 5. Og kritikken stopper ikke der: Det er et stort paradoks at større byer med høyere risiko for smitteutbrudd kan få drive med idrettsaktiviteter der en blander lag og kohorter.

Innbyggerne på Søre Sunnmøre skal kunne få det samme tilbudet, men at det selvsagt skal skje innenfor faglige forsvarlige og trygge rammer, skriver de. Hvem blir "Sunnmøres ildsjel 2020"? Kjenner du noen som bør nomineres? Hvem går helt til topps i år? Det er DU med på å bestemme, og vi trenger nettopp din hjelp til å finne gode kandidater, noe vi vet at Sunnmørsfotballen har veldig mange av.

I relasjon: Rolv wesenlund filmer og tv programmer

Det er totalt 273 spillere som deltar i årets Satellitt tiltak på Sunnmøre for 2008 årgangen. Fordelt 161 gutter og 112 jenter.

Tiltaket er for alle 12 åringer med stor treningsvilje og indre motivasjon, kan gjennom sin klubb melde seg på første trinn i SFKs spillerutviklingstilbud.

SUNNMØRE FOTBALLKRETS Relaterte emner

Transkript 1 Kretshåndbok for Sunnmøre Fotballkrets 1 2 Innholdsfortegnelse Om Kretshåndboken Visjon og mål Verdier Aktivitet Samfunnsansvar Organisasjon krets Kretsens virksomhet og formål SFKs lover Organisasjon Organisering fagområder Fagområde anlegg Fagområde dommer Utviklingsgrupper Dommerveiledere Fadderordning Øvrig dommerveiledning Kompetansegrupper Dommerkurs Veilederkorps dommerkurs Fagområde kvalitetsklubb Nye klubber i prosess for nivå Oppfølging av godkjente nivå 1 klubber Nye klubber i prosess for nivå Veilederkorps kvalitetsklubb Fagområde leder Lederkursene Veilederkorps lederkurs Nettverk kvinnelige ledere Fagområde spiller Spillerutvikling Jentefotball Futsal 3 3. Fagområde trener Trenerkursene Veilederkorps trenerkurs Treneransvarlig i kvalitetsklubb Drømmetreneren Fagområde samfunn og verdiarbeid Inkludering Fair play Eat Move Sleep Retningslinjer for styret og tillitsvalgte Kretsstyret Møterutiner Innkalling og gjennomføring av styremøte Deltakelse på styremøte Tidsbruk for styremedlemmene Arbeidsoppgaver og myndighet Forhold styret - administrasjon Representasjon Godtgjørelse styret og tillitsvalgte Komitéer og utvalg Ansatte og engasjerte Administrasjon Ansatte daglig leder Ansatte øvrige Vikarer Veiledere og engasjerte Dommerutvikler Fotballutvikler Kretslagstrener Kursveileder trener Kursveileder dommer Dommerveiledere Faddere for rekruttdommere Økonomi Regnskap Budsjett 4 6. Det er viktig at alle spørsmål får en riktig behandling, og vi har valgt denne måten å samle beskrivelsene av hvor og hvordan de enkelte spørsmål og saker skal behandles, samt å gi en beskrivelse av hvem som gjør hva. Håndboken er ment som en hjelp for tillitsvalgte, ansatte og engasjerte som har behov for kjennskap til kretsens arbeidsform. Vi håper dette også kan lette kontinuiteten i arbeidet. Ved behov vil endringer bli innarbeidet i håndboken, og distribuert til dem som har boken i kraft av sin oppgave i kretsen. Håndboken er spesielt beregnet på: Medlemmer av kretsstyret Valgkomitéen Kontrollkomitéen Ansatte Engasjerte Veiledere Håndboken er et viktig element i «kretsstandard» som skal etablere nasjonale normer med lokale tilpasninger.

SUNNMØRE FOTBALLKRETS Kommentarer:
Redaktør på Sunnmøre fotballkrets
Tvedt fra Alta
Se over min andre nyheter. Jeg er sterkt påvirket av ga-ga. Jeg nyter lese romaner stort sett.
SISTE SAKER
Kontaktskjema
Mo Tu We Th Fr St Su
SISTE ARTIKLER
 • Gå Ned 6 Kg På 6 Uker
 • Gåter For Voksne
 • Norwegian Krone Rate In Pakistan
 • Minibank Fauske
 • Hurtigbåt Støtt Bodø
 • Oserød Skole
 • World Fitness
 • Stein Erik Fredriksen
 • Tog Fra Oslo Til Askim
 • Charterfeber 2019
 • Baby Utvikling
 • Dundyne Test 2018
 • Borddekking Høstfest
 • Synonym Matt
booked.net