Norsk Regnskapslov

  1. Mer om
Norsk Regnskapslov

Norsk Regnskapslov Bli medlemRegnskapspliktige som er utstedere med Norge som hjemstat etter verdipapirhandelloven § 5-4 og med verdipapirer notert på regulert marked, skal i årsberetningen Regnskapsloven, ble sanksjonert av Kongen i statsråd 17. Loven omtaler følgende hovedpunkter Plikt til å utarbeide årsregnskap og årsberetning Grunnleggende regnskapsprinsipper og god regnskapsskikk Vurderingsregler for eiendeler Regnskapsloven informerer om grunnleggende regnskapsprinsipper og god regnskapsskikk, setter regler for utarbeidelse av årsregnskap, samt oppstillingsplaner for Kongen fastsetter regler om denne lovs anvendelse for Norges økonomiske sone og for Svalbard, Jan Mayen og bilandene og kan fastsette særlige Regnskapslovutvalgets forslag forutsetter utarbeidelse av en ny norsk regnskapsstandard basert på IFRS for SMEs. NRS har de siste to årene benyttet alle

Regnskapsloven Wikipedia

Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert Regnskap Norge har tidligere informert om Finansdepartementets forslag til endringer i regnskapsloven i Prop. I denne omfattes kun enkelte av lovutvalgets forslag som innebærer muligheter for betydelige forenklinger for næringslivet. Endringene er beregnet til å kunne gi næringslivet en samlet besparelse på opp mot 1 milliard kroner.

Sammendrag Dagens norske regnskapslov fra 1998 trådte i kraft 1. Med utgangspunkt i et produsentperspektiv på finansregnskapet, gir kurset god kunnskap i hvordan selskapsregnskaper skal utarbeides. Med utgangspunkt i et brukerperspektiv, gir kurset god kunnskap i hvordan GRS-regnskaper skal forstås og en innføring i hvordan IFRS-regnskaper er å forstå. Kurset er overlappende med BØK 3647 Finansregnskap, 15 studiepoeng som hører til regnskapsutdanningen for Bachelorstudiet i økonomi og administrasjon, 3.

I 1999 kom for øvrig kommentarverket til Atle Johnsen og Erlend Kvaal.

Regnskapsprinsippene regulerer blant annet hvordan transaksjoner skal regnskapsføres, at inntekter skal resultatføres når de er opptjent, og at utgifter skal kostnadsføres i samme periode som tilhørende inntekt. Departementet foreslår at bestemmelsen i regnskapsloven § 3-3 c gis en utforming som i større grad reflekterer oppbyggingen av bestemmelsen i direktivet. Virkeområdet til regnskapsloven § 3-3c foreslås ikke endret.

Redegjørelsesplikten gjelder store foretak. Vi tror en problemstilling bygget på Ny Norsk Regnskapsstandard for øvrige foretak som er planlagte å bli innført en gang i fremtiden er et veldig dagsaktuelt tema.

Last ned også: Karl johan hudpleie

Det er derfor vi har valgt dette som vårt tema i oppgaven. Vi vil også se på eventuelle forskjeller mellom ny og gammel NRS for øvrige foretak, samt se nærmere på høringssvarene til høringsinstansene.

Ny Norsk Regnskapsstandard

Det blir derfor en primært teoretisk oppgave der vi gransker allerede eksisterende teori om emnet, med et lite innslag av empiri i granskingen av høringssvarene til høringsinstansene. Problemstillingen er: Hvilke regnskapsmessige konsekvenser vil innføringen av ny NRS ha for øvrige foretak?

Vi har tatt utgangspunkt i allerede eksisterende data i form av nåværende NRS, høringsutkastet og høringsnotatet om ny NRS utgitt av Norsk Regnskapsstiftelse og høringssvarene fra høringsinstansene. Vi vil også se på kommentarene til de fire store i vårt arbeid med å belyse problemstillingen. Grunnen til at vi har valgt disse områdene er at de er mye omtalt i høringsnotatet og de får mye omtale i høringssvarene til de fire store. Dette styrker vår tro på at disse områdene vil inneholde endringer i forhold til dagens NRS og at det derfor vil være hensiktsmessig å utforske disse områdene.

Videre avgrensninger vi har gjort oss er avgrensningene i høringssvarene, da det ble mottatt 74 høringssvar angående ny NRS. Metode I metodekapittelet vil vi ta for oss relevant samt generell teori om metode som vi har brukt i vårt arbeidet med oppgaven.

Svakheter ved norsk regnskapslov?

Teori knyttet til valg av metode, problemstilling, forskningsobjekt og datainnsamlingsmetode. Dette kapittelet skal hjelpe til med å belyse hvordan vi har jobbet mot vår problemstillingen. For å klare dette må forskeren ha en strategi for hvordan han eller hun skal gå fram. Denne strategien er metoden.

Kvantitativ metode passer altså best til problemstillinger der en skal gå i bredden og måle store mengder data gjerne hyppigheten av et fenomen mens kvalitativ metode passer til problemstillinger der en skal gå i dybden på et fenomen og undersøke mindre antall enheter Jacobsen, 2015, s.

Jacobsen 2015 mener altså at problemstillingen bør være styrende i valget mellom kvalitativ og kvantitativ metode. I arbeidet med å belyse vår problemstilling, Hvilke regnskapsmessige konsekvenser vil innføringen av ny NRS ha for øvrige foretak?

Hvilke regnskapsregler skal gjelde for havnene fra ?

Teori rundt regnskap og regnskapslovgivning i inn- og utland er også tatt med i besvarelsen vår, dette kommer vi nærmere inn på i kapittel 3.

Informasjonen eller datamaterialet en samler inn kan deles inn i to grupper, primærdata og sekundærdata. Jacobsen 2015 betegner primærdata som informasjon en selv må fremskaffe i form av for eksempel intervju, spørreundersøkelser eller observasjoner for å belyse en eventuell problemstilling.

Sekundærdata forklarer han som informasjon som allerede foreligger, uavhengig av problemstilling, men som kan brukes til å få svar på en eventuell problemstilling. Metoder en kan benytte i arbeid med sekundærdata er for eksempel dokumentundersøkelse, der en forsker på data som allerede er samlet inn Jacobsen, 2015, s. Og i sin siste General Comment nå i 2017 sa FNs komite for økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter at statens forpliktelse til å beskytte inneholder en positiv plikt til å vedta et juridisk rammeverk som forplikter bedrifter til å gjøre en aktsomhetsvurdering på menneskerettigheter.

Flere land er i ferd med å følge opp disse forventningene i nasjonal lovgivning.

NORSK REGNSKAPSLOV Relaterte emner

Dette gjelder spesielt behandlingen av grunnleggende regnskapsprinsipper og vurderingsregler. Blant annet er god regnskapsskikk gjennom regnskapsstandarder i større grad trukket inn ved tolkning av lovens bestemmelser. Dette suppleres med bruk av eksempler fra praktisk anvendelse av regnskapsstandardene. Lovkommentaren er også oppdatert med henvisninger til EUs konsoliderte regnskapsdirektiv. Boken inneholder videre en generell redegjørelse for det «tosporede systemet» i regnskapsloven. Differensierte regnskapskrav for ulike typer regnskapspliktige innenfor regnskapslovens ordinære regler blir også behandlet. Regnskapslovens «samleforskrift» og relevante EU-rettslige kilder som IFRS-forordning og konsolidert regnskapsdirektiv er tatt inn som vedlegg.

Norsk Regnskapslov
NORSK REGNSKAPSLOV Kommentarer:
Forfatter på Norsk regnskapslov
Rusten fra Drammen
Se gjennom min andre nyheter. Jeg har en rekke hobbyer, som Fliegenbinden. jeg er glad i utforske norske bøker skremmende.
SISTE SAKER
Kontaktskjema
MoTuWeThFrStSu
booked.net