Statens Personalhåndbok

  1. Mer om
Statens Personalhåndbok

Statens Personalhåndbok OppdageStatens personalhåndbok 2021 · Innledning · 1 Staten som arbeidsgiver – personalpolitiske føringer og satsingsområder · 2 Ansettelse og opphør av tjeneste Dokumentet Statens personalhåndbok 2020 (Statens personalhåndbok) er ikke tilgjengelig på Lovdatas åpne sider. Følgende dokumenter kan være det du ser etter Statens personalhåndbok (SPH) er et oppslagsverk for lønns- og personalspørsmål i staten. Her finner du oppdatert informasjon om lov Til brukerne av Statens personalhåndbok. Personalhåndboka er en bruksbok for de som har personalansvar eller på annen måte arbeider med HR-spørsmål i staten Prinsipp- og handlingsprogrammet, NTL mener

Permisjon, avspasering og ferie

Beverting kan gis ved møter hvor andre enn UiBs ansatte deltar, ved møter i styrer, råd og utvalg eller ved konferanser, avslutning av større prosjekt o. Enkel servering kan også gis i forbindelse med interne møter.

Dette skal som hovedregel avgrenses til møter av en viss varighet som gjennomføres i lunsjtid og med deltakelse fra flere enheter. Slik bevertning skal alltid godkjennes av person med budsjettdisponerings-myndighet.

Det er fastsatt følgende beløpsgrenser pr person fra 1. Eksamener på studiestedet reguleres ikke av arbeidsmiljøloven, men av undervisningsstedets plikt til tilrettelegging for studentene, jmf Lov om universitet og høyskoler § 4.

Det enkelte studiestedet har utfyllende bestemmelser om eksamen og tilrettelegging i sin egen forskrift om studier og eksamen. Spør studiestedet om hvilke frister som gjelder. Sjøfart For kvinner som arbeider innen sjøfart, gjelder følgende: I henhold til arbeidsmiljøloven 1-2, annet ledd, bokstav a, er sjøfarten unntatt fra arbeidsmiljøloven.

For den som har sitt arbeid på norske skip reguleres spørsmålet av sjømannsloven.

Rett til ammefri

Loven forvaltes av Nærings- og handelsdepartementet. De nærmere regler om rettigheter ved fødsel i sjøfarten finnes i forskrift om permisjon ved svangerskap, fødsel og permisjon for de som har sitt arbeid om bord på skip. Forskriftens regler er søkt harmonisert med arbeidsmiljøloven, men er tilpasset særlige forhold som gjør seg gjeldende i sjøfarten. Forskriften inneholder ingen bestemmelse tilsvarende arbeidsmiljøloven § 12-8 om ammefri.

Den enkelte virksomhet har ikke rett til automatisk å kunne overskride gjeldende bevilgning dersom det inntrer brann, tyveri, skade eller uhell. I en del tilfeller må virksomheten selv dekke merutgiftene innenfor tildelt budsjett. For å unngå tap og skade, skal den enkelte statlige virksomhet ha systemer og rutiner for internkontroll og risikostyring jf. Forsikring av biler Hovedregelen er at staten skal være selvassurandør for biler motorvogner.

Staten som selvassurandør

Statens motorvogner skal ikke forsikres i private forsikringsselskaper, i følge § 16 i bilansvarsloven, og omtalen av denne ordningen i Statens personalhåndbok punkt 4. Justis- og beredskapsdepartementet har gitt en prinsipputtalelse om forsikring av kjøretøy som staten har leaset, der de konkluderer med at forsikringsfritaket i bilansvarsloven gjelder biler som «høyrer den norske staten til». Det innebærer at det kun gis ammefri for den tiden som går med til amming og eventuell ekstra reisetid.

Ansatte i KS-området gis inntil 2 timer fri med lønn pr. Det er ingen aldersbegrensning for ammefri med lønn for ansatte i KS-området. For ansatte i Oslo kommune gis det inntil 2 timer ammefri med lønn pr.

Avtaler og særavtaler i statlig sektor NITO

Ammefri med lønn utover det første året, gis ved særlige behov. For deltidsansatte foretas det en forholdsmessig beregning av lønnet ammefri, men det presiseres at retten til fri etter arbeidsmiljøloven § 12-8 gjelder uansett.

Privat sektor I privat sektor vil arbeidstakers rett til fri avhengig av eventuell lokal tariffavtale, personalreglement eller praksis i virksomheten.

Også her bør likebehandlingsprinsippet veie tungt. Dette gir ensartet praksis i virksomheten og forutberegnelighet for de ansatte.

Facebook Facebook

Statsansatteloven Statsansatteloven erstattet Tjenestemannsloven 01. Statsansatteloven er en særlov som gjelder for statstjenestemenn. Den regulerer tilsettingsforholdet i staten, utfyller arbeidsmiljøloven, og gir bedre rettigheter for de loven omfatter.

STATENS PERSONALHÅNDBOK Relaterte emner

Regler for når representasjon og bevertning kan finne sted, maksimalsatser og annen informasjon. Hovedinnhold Statens personalhåndbok regulerer representasjon, bevertning, utgifter til mat mv. Som hovedregel skal bevertning ikke benyttes til interne møter med mindre det er ekstern deltakelse. UiB har presisert de statlige føringene gjennom nedenstående retningslinjer. De oppgitte satsene gjelder fra 1.

Statens Personalhåndbok
STATENS PERSONALHÅNDBOK Kommentarer:
Forfatter om Statens personalhåndbok
Sandnes fra Kristiansand
Anmeldelse min andre innlegg. En av mine hobbyer er Chicago. Jeg nyter lese tegneserier i morgen.
SISTE SAKER
Kontaktskjema
MoTuWeThFrStSu
booked.net