Bostøtte Skjema Nav

  1. Mer om
Bostøtte Skjema Nav

Bostøtte Skjema Nav BemerkelsesverdigBostøtte, midlertidig botilbud, varig bolig, leie kommunal bolig med videre Har du søkt elektronisk, får kommunen tilgang til søknaden i Husbankens bostøttesystem. Kommunen sjekker da opplysningene Bostøtte er en statlig støtteordning for deg som har lave inntekter og høye boutgifter. paragraf Regelverk; dokument Skjemaer; informasjon Søknaden gjelder både bostøtte fra Husbanken og bostøtte fra Bergen kommune. fra innhentede opplysninger fra Skatteetaten, folkeregisteret, NAV Jeg forplikter meg til å melde fra til Boligavdelingen hvis jeg flytter. Kopi av lønnslipp (utbetaling fra NAV

Søknadsfrist er den 25. Bostøtte blir utbetalt den 20. Hvis du mener noe er feil i vedtaket, kan du klage til kommunen. Du må melde fra om endringer som har betydning for beregningen.

Sjekk alltid at det er brukt riktige opplysninger i vedtaket du får. Husk at du alltid kan sjekke og gjøre endringer i søknaden din inne på www. Ved akutt boligkrise kan du ringe 404 01 373. Telefonene er bemannet i kontorets åpningstid mellom kl. Har du behov for å komme i kontakt med NAV når det gjelder andre henvendelser, så bruk denne lenken klikk på lenken. Både verdier i Norge og i utlandet, herunder oppstart midler, arv, gave og eiendom eller lignende, regnes som formue.

Renter og avdragsvilkår Startlånet gis som annuitetslån med inntil 30 års nedbetalingstid. I særlig tilfeller kan det innvilges nedbetalingstid på inntil 50 år. Det forutsettes at: Søkeren har varig lav inntekt. Boligen tilfredsstiller husstandens behov over lang tid.

At kommunen ikke anser det som økonomisk forsvarlig å gi et lån med kortere nedbetalingstid. Kommunen kan tilby fastrente med 3, 5, 10 eller 20 års rentebinding. Kommunen har ansvar å informere søkeren om konsekvensene ved valg av rentebetingelsene.

Kommunen kan innvilge avdragsfrihet i inntil fem år. Sikkerhet for lån og dekning av tap Ullensaker kommune skal sikre startlånet med pant i eiendom eller adkomstdokumenter. Tinglysingsgebyret blir belastet låntaker i forbindelse med utbetaling av lånet.

Sosiale tjenester

Startlån til kjøp av bolig, inklusive omkostninger, sikres med pant innenfor kjøpesummen. Ved andre formål enn kjøp av bolig, skal pantet sikres innenfor boligens markedsverdi. Eventuelle foranstående heftelser kan ikke være større enn at startlånet får pant innenfor boligens kjøpesum eller markedsverdi.

Boligen må være fullverdiforsikret.

I eneboliger er det eieren som skal tegne bygningsforsikring. I sameieboliger er det sameiet som tegner fullverdiforsikring. Borettslag og boligaksjeselskap tegner forsikring for hele eiendommen.

Beboer må selv tegne innboforsikring. Søknad og vedtak Søknaden kan sendes ved å sende en e-søknad på Husbankens hjemmesider. Søker plikter å gi nødvendige opplysninger og dokumentasjon som har betydning for søknadsbehandlingen.

Kommunal bolig, bostøtte og startlån

Søknader som er ufullstendige vil ikke bli behandlet. Ullensaker kommune fatter vedtak på bakgrunn av gjeldende retningslinjer, kommunal praksis og bestemte prioriterte målgrupper, samt andre relevante politiske vedtak. Søknader som innvilges inneholder et finansieringsbevis og et vedlegg med SEF-skjema som viser den økonomiske analysen som legges til grunn for vedtaket, samt kredittvilkår.

Finansieringsbeviset innebærer at lånesøker vil få startlån dersom søker finner en egnet bolig.

Finansieringsbeviset er gyldig i tre måneder og kan etter tre måneder enten forlenges med tre måneder eller oppheves. Søknader som avslås skal være begrunnet, og dersom det er mulig kan det gis økonomisk råd og veiledning. Klageadgang Alle vedtak skal inneholde opplysninger om klageadgangen på kommunale vedtak.

Det kan klages på tildeling, utmåling, avvisning og avslag etter forvaltningsreglene. Klagen sendes til enheten som har fattet vedtaket. Klagefristen er tre uker fra det tidspunktet søker mottok vedtaket. Klagen behandles etter reglene i forvaltningsloven kap.

Bolig og sosiale tjenester

Andre forhold Selv om søkeren oppfyller kriteriene for innvilgelse av startlån, kan søkeren få avslag dersom kommunen ikke har tilstrekkelig startlånmidler til disposisjon. Ullensaker kommune vil oppfordre søkeren om å søke på nytt i januar måned året etter.

Hvis du er under 18 år og har egne barn, kan du også søke. Boligen du søker bostøtte for, må være en godkjent helårsbolig. Bostøtte avhenger av inntekt og formue til deg og de du bor sammen med. Overstiger dette en øvre grense har du ikke rett på bostøtte.

For å ha rett til bostøtte må du ha en langt lavere inntekt enn en normallønn. Inntektsgrenser Uansett hvor høye boutgiftene er, får ikke husstanden bostøtte hvis husstandens inntekt overstiger den øvre inntektsgrensen.

Kommunal bolig

Inntektsgrensen bestemmes av type husstand, antall husstandsmedlemmer og hvor i landet du bor delt inn i fire soner. Inntektsgrensene er høyest i Oslo. En enslig kan i 2014 maksimalt ha en inntekt på 218. I kommunegruppe 4 er de samme grensene 195.

BOSTØTTE SKJEMA NAV Relaterte emner

Forside» Tjenester» Bostøtte Bostøtte Bostøtte er en hjelp for deg som har lave inntekter og høye boutgifter. Du må søke kommunen om bostøtte. Har du økonomiske vanskeligheter i forbindelse med koronapandemien? Husbanken kan hjelpe deg. Ta kontakt og les mer om det her. Bostøtte kan du søke hvis husstanden din har lave inntekter og høye boutgifter.

Bostøtte Skjema Nav
BOSTØTTE SKJEMA NAV Kommentarer:
Redaktør på Bostøtte skjema nav
Nielsen fra Harstad
jeg er glad i lese om Norge skrek. Siste nytt: min andre nyheter. jeg er tent på Calva.
SISTE SAKER
Kontaktskjema
MoTuWeThFrStSu
booked.net