Agder Energi Konferansen 2019

  1. Mer om
Agder Energi Konferansen 2019

Agder Energi Konferansen 2019 ØnsketSvaret får du på Agder Energi-konferansen 2019: Generasjonen etter oss – Electric City. Når fremtidens byer utvikles står energi og Generasjonen etter oss – Electric City er tema for Agder Energi-konferansen i mai 2019. Konferansen arrangeres i samarbeid med Kristiansand videos 126 views Last updated on Agder Energikonferansen Når neste generasjon flytter hjemmefra, Svaret får du på Agder Energi-konferansen 2019: Generasjonen etter oss Når neste generasjon flytter hjemmefra, vil over seks milliarder mennesker på jorden bo i byer. I byene skapes store verdier, men her brukes også enorme

Blant selskapene som inkluderes i denne rapporten var det registrert 776 ansatte ved utgangen av året. De tillitsvalgte og ledelsen i Agder Energi har flere regelmessige, formaliserte møtepunkter for dialog rundt både strategiske og driftsmessige forhold.

I tillegg er det flere uformelle arenaer for dialog. Det gjennomføres en arbeidsmiljøundersøkelse blant de ansatte i konsernet annethvert år. I tillegg er det en felles konsernhovedtillitsvalgt.

Det er etablert flere møteplasser mellom de tillitsvalgte, ledelsen i konsernet og ledelsen i datterselskapene. Blant de er konsernutvalg, konsernmøte, arbeidsmiljøutvalg og bedriftsutvalg.

For å jobbe systematisk med mangfold er Agder Energi med i prosjektet «Likestilt arbeidsliv». Prosjektet handler om likestilling i vid forstand. Dette innbefatter like muligheter uavhengig av kjønn, religion, etnisitet, funksjonsevne og seksuell orientering. Agder Energi jobber kontinuerlig med disse problemstillingene og tar sikte på resertifisering innen «Likestilt arbeidsliv» i EIERE Konsernledelsen møter hvert år eierkommunene gjennom møter med formann skapet eller kommunestyret.

De kommunale eierne arrangerer også jevnlige eiermøter. Hovedtemaet for eiermøtene er eierforhold, men det er samtidig rom for å ta opp andre saker som er av betydning for kommunene, som utbyggingsprosjekter og leveringssikkerhet. Kommunikasjon mellom konsernledelsen og styret skjer gjennom formaliserte prosesser hvor eierne blir orientert om viktige hendelser og kan være med å avgjøre større beslutninger. I LOS gjennomføres det regelmessige kundeundersøkelser, og resultatene danner grunnlaget for tilpasning av selskapets kommunikasjon med markedet og kundene.

Også i Agder Energi Nett jobbes det grundig med kundekommunikasjon, og sommeren 2019 etablerte selskapet nytt kontaktsenter i Arendal for privat- og bedriftskundene. Dette er blant årsakene til at konsernet involverer seg i en rekke regionale, nasjonale og internasjonale grupper, råd og utvalg som arbeider med bransjens rammebetingelser.

Dette har vi gjort! D3 dynamic delicate details

Det gjelder både faglige og næringspolitiske organisasjoner. Blant de mest fremtredende er Energi Norge, som er en interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for energibedrifter tilsluttet NHO. FNs bærekraftmål legger grunnlaget for et betydelig bidrag til grønn og langsiktig lønnsomhet for bedrifter.

I tillegg samarbeider konsernet tett med andre aktører innen bærekraft og næringsutvikling.

Har du lest dette? Aldersgrense energidrikk

Dette skjer blant annet gjennom en samarbeidsavtale med miljøstiftelsen ZERO, som ble inngått i Videre deltar konsernet aktivt i Klimapartnere, som er et partnerskap mellom akademia, offentlige og private virksomheter. Klimapartnere jobber for å redusere egne klimagassutslipp og for grønn samfunns- og næringsutvikling.

Electric Region Agder

Agder Energi er også medlem av det næringslivsdrevne klimanettverket Skift. Skift har som formål å gå foran og vise hvilke forretningsmuligheter som ligger i overgangen til lavutslipps samfunnet. Typiske interesseområder er ringvirkninger for lokalt næringsliv og forhold knyttet til ytre miljø.

Ved konsesjonssøknader gjennomføres det høringer og folkemøter i regi av Norges vassdrags- og energidirektorat. Agder Energi ønsker også å bidra til videreutvikling av næringslivet på Sørlandet.

Sørlandet skal bli hundre prosent elektrisk

Dette skjer blant annet gjennom å delta aktivt i prosjekter for å realisere ambisjonen om å gjøre Agder til verdens første fullelektriske region innen 2030, Electric Region Agder. Konsernet arrangerer også den årlige Agder Energi-konferansen. Siden starten i 2015 har konferansen vokst til å bli en viktig møteplass for fornybarbransjen, næringsliv, politikk og andre aktører som er opptatt av spørsmål knyttet til energi, teknologi og utvikling både regionalt og nasjonalt.

For å være en positiv bidragsyter i samfunnet stiller konsernet krav til alle sine leverandører fra internasjonale leverandører av råvarer, til lokale utførende entreprenører. For å demonstrere at etiske hensyn gir et konkurransefortrinn, legger Agder Energi blant annet vekt på transparens og ansvarlige arbeidsforhold når de velger leverandører.

Agder Energi Nett og Agder Energi Varme er underlagt lov om offentlige anskaffelser og forsyningsforskriften. Leverandører til nettselskapet må kvalifisere seg gjennom UNCE, som er et leverandørregister og kvalifiseringssystem for den nordiske energibransjen. Ved større investeringsprosjekter kan de totale innkjøpene være i størrelsesorden inntil en milliard kroner.

Innkjøpene vil da typisk variere fra bygg- og anleggsarbeid til avanserte tekniske komponenter. Tekniske anlegg vil ofte involvere underleverandører i flere land. Agder Energi har i sine kontrakter et krav om at leverandørene skal etterleve konsernets krav til samfunnsansvar, helse, miljø og sikkerhet. I 2019 har konsernet gjennomført revisjoner på at disse kravene etterleves hos utvalgte leverandører. Sammen med en ekstern tredjepartsleverandør har konsernet i 2019 kontrollert 94 virksomheter basert på en helhetlig risikovurdering.

Av disse var 87 lokalisert i Norge. Totalt er nå 165 av konsernets leverandører revidert. Revisjonen er basert på kjente revisjonsstandarder og gjennomføres i samarbeid med UNCE. Agder Energi har valgt å fokusere på utsatte bransjer, samt øke kvaliteten på revisjonene og oppfølging av åpne punkt i revisjonsrapportene. Agder Energi kjøper årlig inn varer og tjenester for store beløp.

Her arbeides det på dam Kuli i Sirdal. Rammeverket har obligatoriske rapporteringspunkter, men tydeliggjør også at brukere av rammeverket skal rapportere på vesentlige områder. Dette vil si bærekraftområder som er vesentlige for selskapets virksomhet, men også vesentlige for selskapets interessenter. Konsernet utførte høsten 2018 et omfattende arbeid for å identifisere konsernets mest vesentlige områder. I 2019 ble det gjennomført et omfattende kartleggingsarbeid i både morselskap og datterselskap for å finne hvilke områder det var naturlig å ha som satsingsområder i det videre arbeidet for de seks utvalgte av FNs 17 bærekraftmål.

Det er derfor ikke utført en ny kartlegging av å identifisere konsernets mest vesentlige områder, men det er gjort en vurdering på at de områdene som ble valgt i 2018 fortsatt er gjeldende.

Selskapene som rapporterer i bærekraftrapporten rapporterer selv for selskapets relevante områder. I tillegg aggregerer konsernet data på de mest vesentlige områdene for Agder Energi som helhet.

Selskapene i konsernet har også vurdert vesentligheten til ulike aspekter for egen virksomhet, i tillegg til at aspektene har blitt vurdert av de respektive selskapers interessenter. Dermed har konsernet kartlagt hva som er vesentlige aspekter for selskapenes måloppnåelse i forbindelse med samfunnsansvar og bærekraft, i tillegg til hvilke aspekter selskapenes interessenter har behov for at det rapporteres på.

Det har konstruert verdens første passasjerkapsel i 2018, og stikker spaden i jorden for verdens første kommersielt tilgjengelige Hyperloop i Abu Dhabi i tredje kvartal 2019. Over to dager skal foredragsholdere fra inn- og utland belyse hvordan neste generasjon lever, bor, jobber og reiser i fremtidens hel-elektriske byer.

Hyperloop representerer en potensiell revolusjon, både når det gjelder energieffektivitet og hastighet. I tillegg er ikke systemet avhengig av forbrenningsmotorer, men er fra starten av designet for å være elektrisk, sier Nysted.

HydroDesign UB fra Flekkefjord videregående skole, avd. Kvinesdal tok en flott 3. Elevene fra Dahlske videregående skole, Flekkefjord videregående skole, avd. Kvinesdal og Arendal videregående skole var i forkant kvalifisert gjennom strålende innsats i egen Fylkesmesse på Agder.

MittFravær UB har utviklet en digital løsning som skal gjøre det enklere å finne ut hvor mange prosent fravær man har i det enkelte skolefaget, samt beregne hvor mye fravær man kan ha før man når fraværsgrensen. Ungdomsbedriften har fått mye oppmerksomhet for sitt arbeid, og NM ble intet unntak med to ganger helt til topps i tillegg til to sterke 3.

Viderefører arbeidet etter videregående skole Elevene i MittFravær UB er tydelige på at de nå ønsker å ta bedriften videre etter videregående skole, og jobbe hardt for å nå sine målsettinger. Vi sitter igjen med kompetanse og erfaring som vi aldri ville fått gjennom tradisjonelle skolefag — spesielt hvordan vi pitcher eget konsept i kontakt med andre bedrifter, og samarbeid både internt i bedriften og med utenforstående.

Dette betyr at alt i samfunnet elektrifiseres. På bakgrunn av dette arrangerer Næringsforeningen, vår egen Mulighetskonferanse, som en forlengelse av Agder Energi-konferansen.

Vi er allerede mer elektrifisert enn landsgjennomsnittet, og vi har områder hvor vi kan ta store steg. Men utfordringene blir mange. BI-professor Jørgen Randers har vært en av de ledende globale stemmene når det gjelder hvordan man utvikler verden i en bærekraftig retning. Randers understreket at de løsningene om kreves er så store og vil kreve så stor endring, og må skje så raskt, at han mener det er urealistisk at vi klarer å komme dit.

AGDER ENERGI KONFERANSEN 2019 Relaterte emner

Agdering er en medlemsorganisasjon i Agder som skal bidra til kompetanseutvikling og kompetanseheving blant medlemsvirksomhetene. Redaksjonen onsdag 22. Det sier en fornøyd konsernsjef Steffen Syvertsen, som sammen med Kirsti Grønnerø Jacob, direktør Organisasjon, og Ingebjørg Trydal, avdelingsleder HR, fikk gleden av å motta prisen under festmiddagen til "Agdermøtet" mandag. Ingebjørg Trydal legger til: Vi jobber for å få en kompetansekultur som løfter frem nye ideer og arbeidsmetoder som skaper innovasjon og nye forretningsmuligheter. Kompetanseutvikling er svært viktig for at vi skal nå konsernmålene våre. Ni nominerte kandidater Ni sterke kandidater var nominert til årets kompetansepris, les mer om de nominerte her, som ble delt ut for tiende gang.

AGDER ENERGI KONFERANSEN 2019 Kommentarer:
Redaktør på Agder energi konferansen 2019
Tveter fra Alta
Siste nytt: min andre innlegg. Jeg har bare en hobby: Bearbeitung. jeg liker utforske norske bøker gledelig.
SISTE SAKER
Kontaktskjema
MoTuWeThFrStSu
booked.net