Kollektiv Fripolise

  1. Mer om
Kollektiv Fripolise

Kollektiv Fripolise HemmeligheterKundens pensjonsmidler er plassert i en kollektivportefølje hos livselskapet. Den garanterte renten er generelt høyere i eldre fripoliser enn i de yngre fordi Fripoliser er pensjon fra tidligere arbeidsgiver som hadde ytelsespensjonTjenestepensjonsordning der pensjonen skal utgjøre en bestemt prosent av sluttlønn En fripolise er den opptjente pensjonen du får med deg fra tidligere arbeidsgiver når du blir utmeldt fra en ytelsesbasert Fripolise er pensjon oppspart fra tidligere arbeidsgiver, eller om din arbeidsgiver har endret pensjonsordning Fripolisen følger pensjonsavtalen som lå i virksomheten du var ansatt i. Når en virksomhet har en slik pensjonsavtale, har alle medlemmene de samme

Bufferfondet skal kunne dekke negativ avkastning.

I relasjon: Bilkollektivet

Finanstilsynet anser at forslaget om bufferfond bør gjelde for kollektive tjenestepensjoner og fripoliser. Ved å finne en mer robust løsning for fripoliser, reduseres også selskapenes risiko knyttet til porteføljen av premiebetalende kontrakter som potensielt kan bli fripoliser, sier Skogstad Aamo.

Finanstilsynet har foreløpig ikke foreslått konkrete endringer for porteføljen av gamle individuelle produkter, kontrakter inngått før 2008, men dette kan vurderes nærmere. Rente-jojo Nært knyttet til den politiske debatten om livsforsikringer og dermed fripoliser er rentenivået.

Fakta: Fripoliser

Fra forsikringsselskapets side speiles dette i den såkalte beregningsrenten også kalt grunnlagsrenten. Dette er avkastningen på dine innbetalinger som forsikringsselskapene har beregnet at de kan garantere deg i hele forsikringsperioden.

Overskuddet gis enten som en bonus eller som en økning i verdien av forsikringen. Nivået på beregningsrenten er naturlig nok avhengig av utviklingen og rentenivået innen økonomien for øvrig.

Opp gjennom årene har da også renten blitt endret gjentatte ganger. Fra livsforsikringens start i Norge og fram mot andre verdenskrig lå beregningsrenten fast på 4 prosent. Etter krigen gikk man inn i en periode med lav markedsrente og beregningsrenten ble da redusert til 2,5 prosent. Det er kun alderspensjonskapital i eksisterende fripoliser med garanti, som kan konverteres til fripoliser med investeringsvalg.

Risikodekninger som uføre- og etterlattepensjon forblir uendret. Konvertering til investeringsvalg innebærer at fripoliseinnehaverne overtar risiko for forvaltningen av pensjonsmidlene samt påtar seg kostnadsansvar for administrasjon og forvaltning.

Hva du får utbetalt i pensjon med fripoliser med investeringsvalg vil avhenge av utviklingen underveis og verdien av pensjonsmidlene den dagen pensjonsutbetalingen starter. Fripoliser med garanti Fripolise er din opptjente pensjonskapital fra en kollektiv ytelsesbasert pensjonsavtale. Fripoliser har en garantert rente.

Kostnadene stiger dersom du skifter over til fripolise med investeringsvalg fordi aksjefond er dyrere enn obligasjonsfond. Men kostnadene kan bli de samme selv om du velger aksjefond selv, og ikke blir sittende i standardvalget som du automatisk blir plassert i. Du kan bare velge et aksjefond med svært lave kostnader, et såkalt indeksfond som har 0,2-0,3 prosent i årlige kostnader.

Kunder i Storebrand bør velge Storebrand Indeks Alle markeder med 0,3 prosent i årlig kostnad, dersom de ønsker et aksjefond med lave kostnader. Har du mange år igjen til pensjonsalderen er et alternativ er å utsette beslutningen om skifte til investeringsvalg. Du kan velge å bli sittende med rentegarantien for å se an utviklingen i renten og i aksjemarkedet. Stiger rentene igjen, så blir den lave garantirenten mindre attraktiv å bli sittende med. Slik fungerer avkastningsgarantien Avkastningsgarantien garanterer en minste årlig avkastning.

I år hvor pensjonstilbydere oppnår lavere avkastning enn garantien får du like fullt garantirenten. Det betyr også at du kan få høyere avkastning i år med god avkastning. Men i praksis kan du neppe forvente det. Årsaken er at pensjonsleverandøren benytter år med høy avkastning til å tette hullene fra år med dårlig avkastning, samt bygge opp en buffer for fremtidige svake år.

Eksempel: Du har 3,0 prosent i garantirente i Storebrand. Det første året oppnår Storebrand 1 prosent avkastning på fripolisen, neste år 4 prosent. Du kan da ikke forvente å få 3,0 prosent det første året og 4 prosent det andre året: År 1: 1 prosent avkastning.

Dvs at 2,0 prosent tas fra opparbeidede tilleggsavsetninger. Er det ikke nok tilleggsavsetninger, tas resten fra livselskapets egenkapital, slik at du får den garanterte renten på 3,0 prosent dette året.

År 2: 4 prosent avkastning. Høyesteretts flertall - fire dommere - mente at TPES-forskriften åpnet for den ordningen som Braathens hadde etablert.

Flertallet la vekt på at det ikke forelå uttalelser fra offentlige myndigheter om at en slik ordning skulle være i strid med TPES-forskriften, og viste til at representanter for bransjen hadde uttalt at den ordningen som Braathens hadde praktisert, var ofte forekommende.

Pensjonsansiennitet i kollektiv pensjonsordning Norges Domstoler

Det måtte anses på det rene at Braathens og forsikringsselskapet hadde forstått forsikringsavtalen slik at den åpnet adgang for den praksis Braathens fulgte. Høyesterett kunne heller ikke se at A - ifølge avtale eller på annet grunnlag - kunne gjøre gjeldende en sterkere rettsstilling enn den som fulgte av pensjonsavtalen slik partene i avtalen hadde lagt til grunn at den måtte forstås.

Hvor finner jeg informasjon om mine avtaler i KLP og Statens pensjonskasse? Har dere noen råd til hvordan jeg skal samle informasjonen for bedre oversikt? Vi er kjent med at det kan være vanskelig å få den totale oversikten, da disse per i dag ikke fremkommer i norskpensjon. Vi anbefaler deg å sende en sikker epost via hjemmesiden til SPK og KLP for å få nøyaktig oversikt over den pensjonen du har opptjent via de. Jeg driver et enkeltmannsforetak.

Hvordan skal jeg forholde meg til dette og vil det bli en endring om jeg skifter til AS med kun meg som ansatt?

Del 2. Pensjonsordningen

Egen pensjonskonto gjelder for innskuddspensjon uavhengig av organisasjonsform. Tidligere har man hatt gunstige pensjon i staten, forsvinner nå fordelene med stat vs.

Gir dette en fordel dersom man ønsker å bytte arbeidsplass fra jobb i staten i privat næringsliv? Innføring av egen pensjonskonto påvirker ikke din pensjonsordning fra det offentlige. Dersom du bytter til privat næringsliv så er innskuddspensjon den dominerende pensjonsordningen og sjansen er stor for at du da får egen pensjonskonto med de mulighetene dette gir. Vil private spareavtaler flyttes automatisk på samme måte?

Hvis nei, kan disse samles til egen pensjonskonto på eget initiativ? Formålet med reiseforsikringen er å dekke ansattes tap og skader på tjenestereiser. Den dekker også ansatte med familie på ferie- og fritidsreiser.

KOLLEKTIV FRIPOLISE Relaterte emner

I 1980 innførte Braathens en kollektiv pensjonsordning som var en tjenestepensjonsordning etter skatteloven av 1911 § 44 første ledd bokstav k, som ga fradrag i arbeidsgiverens inntekt for tilskudd til privat tjenestepensjonsordning. Nærmere regler om kravene til en slik tjenestepensjonsordning er fastsatt i forskrift av 28. Opptaket i pensjonsordningen krevde for ansatte over 25 år ett års forutgående tjenestetid i Braathens eller forutgående medlemskap i annen pensjonsordning karenstid. Pensjonsordningen har vært praktisert slik at ansatte som var i permisjon, har vært utmeldt av pensjonsordningen. Den er videre praktisert slik at gjenopptakelse av arbeidet etter endt permisjon ikke var tilstrekkelig for ny innmelding i pensjonsordningen. Det ble krevd ny karenstid. På grunn av Braathens praksis med inn- og utmelding av pensjonsordningen og med en fripoliseordning ved utmeldelsen, gikk A til søksmål og krevde fastsettelsesdom for at hun var berettiget til pensjonsansiennitet for den tiden hun hadde vært i lønnet arbeide i Braathens.

KOLLEKTIV FRIPOLISE Kommentarer:
Rapportert den Kollektiv fripolise
Hetland fra Sandnes
Jeg har lyst dele interessante nyheter umiddelbart. Anmeldelse min andre innlegg. Jeg trives Kronum.
SISTE SAKER
Kontaktskjema
MoTuWeThFrStSu
booked.net